Loading...
Diakonhøjskolens logo-element i grøn

Diakoni og socialpædagogik

Det kræver mere end et godt hjerte at arbejde med mennesker. Det kræver også en stærk faglighed. På professionsbacheloruddannelsen diakoni og socialpædagogik går teori og praksis hånd i hånd og ruster dig til at yde en fagligt kvalificeret diakonal og socialpædagogisk indsats.

Professionsbacheloruddannelsen i diakoni og socialpædagogik varer 3,5 år og veksler mellem undervisning og praktik. I løbet af uddannelsen opnår du en solid faglig ballast i forhold til at arbejde med børn, unge og voksne i udsatte livssituationer og med udfordringer som for eksempel misbrug, hjemløshed, psykisk sygdom, nedsat funktionsevne og særlige behov. Derudover tilegner du dig også kvalifikationer til at arbejde med børn og unge inden for almenområdet (daginstitutioner, SFO mv.)

Uddannelsen består af 12 tematiske moduler. Heri indgår tre praktikperioder, et valgfrit uddannelseselement (friluftsliv og bevægelse, æstetik og kreativitet eller eksistentiel og åndelig omsorg) samt et bachelorprojekt. Modulerne henter blandt andet indhold fra fagfelterne pædagogik, diakoni, psykologi, samfundsvidenskab, videnskabsteori og kulturdidaktik. Tilsammen dækker de 12 moduler fem overordnede kerneområder (læs mere om hver af dem i slideren nedenfor og i studieordningen):

 • Socialpædagogik
 • Diakoni og socialt arbejde
 • Samfund og det tværprofessionelle samarbejde
 • Kulturdidaktik
 • Sundhed og omsorg

Uddannelsen udbydes i samarbejde med VIA University College med udbudssted på Diakonhøjskolen i Aarhus. Fagtitlen efter endt uddannelse er socialdiakon.

Der er studiestart to gange om året – midt i august og i starten af februar. 

Optagelse

På professionsbacheloruddannelsen i Diakoni og socialpædagogik optager vi op til 80 studerende om året. Vi har studiestart to gange om året, henholdsvis i slutningen af august/begyndelsen af september og i begyndelsen af februar. Uanset om du ønsker at begynde på sommer- eller vinterholdet, går vejen til optagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT), som åbner for ansøgninger på www.optagelse.dk den 1. februar hvert år.

Det generelle adgangskrav til diakoni og socialpædagogik er enten en gymnasial eksamen eller en relevant erhvervsuddannelse (PAU eller SOSU). Afhængig af, hvilken baggrund du søger ind med, skal du søge enten i kvote 1, kvote 2 eller om en “individuel konkret vurdering” (IKV). Læs mere om de tre muligheder nedenfor.

 

Kvote 1

Du kan ansøge i kvote 1, hvis du har én af følgende gymnasiale uddannelser:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Erhvervsfaglig studentereksamen (eux)

I kvote 1 bliver din ansøgning udelukkende vurderet på dit karaktergennemsnit på den af ovenstående uddannelser, du søger ind med. Se her (under afsnittet “adgangskvotienter”), hvor karaktergennemsnittet for sidste optagelsesrunde lå.

 

Kvote 2

Du kan ansøge i kvote 2 med en:

 • gymnasial uddannelse,
 • relevant erhvervsuddannelse, det vil sige en pædagogisk assistent-uddannelse (PAU) eller uddannelsen til social- og sundhedsassistent (SOSU), eller
 • tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen.

I kvote 2 sker bedømmelsen på baggrund af en helhedsvurdering af dine samlede kvalifikationer. Vi lægger vægt på erhvervserfaring (af minimum et halvt års varighed og 30 timer ugentligt) – her vejer studierelevant arbejde selvfølgelig tungest. Frivilligt arbejde og engagement i foreningslivet, højskole- og udlandsophold af mindst 12 ugers varighed og relevante kurser tæller også. Derudover vil vi gerne have en motiveret ansøgning på en halv til en hel side – find gode råd til, hvordan du skriver sådan en her.

Det er vigtigt, at alle dine erfaringer er dokumenterede. Det vil sige, at du skal uploade et bilag på hver af dem, ellers kan vi ikke tage dem i betragtning. Det kan fx være en arbejdsgivererklæring eller en anbefaling fra en arbejdsgiver (hvis den indeholder de samme formelle oplysninger som erklæringen) eller fra en leder i den forening, hvor du er frivillig, et højskolebevis, fly- eller togbilletter fra en længerevarende rejse og diverse kursusbeviser. Bilag på aktiviteter, der ikke er afsluttet før fristen den 15. marts, kan uploades frem til den 5. juli.

Alle, der ansøger i kvote 2, men samtidig opfylder adgangsbetingelserne i kvote 1, det vil sige har en gymnasial uddannelse, bliver automatisk også behandlet i kvote 1.

 

Individuel konkret vurdering

Opfylder du ikke det generelle adgangskrav til diakoni og socialpædagogik, altså har du hverken en fuld gymnasial eksamen eller en relevant erhvervsuddannelse (PAU eller SOSU), kan du søge om en individuel konkret vurdering (IKV). For at komme i betragtning til en IKV, skal du godtgøre, at du har uddannelse og praktisk erfaring, der kan sidestilles med det generelle optagelseskrav. Det er Diakonhøjskolen, der vurderer, om det er tilfældet, og vi lægger vægt på, at du som minimum har gennemført dansk på A-niveau og tre andre humanistiske fag på C-niveau (fx “pædagogpakken”). Derudover skal du dokumentere anden erfaring på samme vis som beskrevet ovenfor vedrørende ansøgning i kvote 2.

Inden du søger om en IKV, er det en god idé at kontakte optagelsesvejlederen på Diakoni og socialpædagogik og forhøre dig om dine muligheder. Når du taster din ansøgning på optagelse.dk, skal du angive, at du ingen adgangsgivende eksamen har og desuden markere, at du søger “optagelse med særlig tilladelse”.

Svar på ansøgning

Du kan følge din ansøgning på NemStudie, som er den portal, uddannelser under VIA University College anvender. Det er vigtigt, at du holder dig opdateret der, da det er her, du bliver kontaktet, hvis der fx mangler dokumentation vedrørende din ansøgning. Når der er nyt til dig på NemStudie, vil du modtage en notifikationsmail på den e-mailadresse, du opgav, da du søgte ind på optagelse.dk.

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. Dog fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag. Husk at acceptere eller afslå din studieplads inden for 3 dage, ellers bortfalder den.

Tre socialpædagog studerende på Diakonhøjskolen ser glade ud mens de laver gruppearbejde

Brug for vejledning?

Kontakt vores optagelsesvejleder, hvis er noget, du har brug for at få svar eller sparring på for at kunne tage stilling til, om diakoni og socialpædagogik er den rette uddannelse for dig:

OPTAGELSESVEJLEDER

Jeanette Nielsen
jni@diakonhøjskolen.dk
2750 6071

Det kan også være, at du har lyst til at komme på besøg på Diakonhøjskolen og mærke den særlige stemning her. Det er blandt andet muligt i forbindelse med U-days og Studiepraktik, men du er også velkommen til at aftale en tid for et individuelt besøg.

Har du mere overordnede spørgsmål vedrørende optagelsesprocessen, kan den centrale optagelsesvejledning på VIA University College også være behjælpelig.

Frister

Kvote 2 og IKV:
Den 15. marts kl. 12
Kvote 1:
Den 5. juli kl. 12
– på www.optagelse.dk

Ledige pladser

Hvis vi ikke får nok kvalificerede ansøgere, åbner vi op for en ny optagelsesrunde efter svarfristens udløb – hold øje med vores egen og VIA’s hjemmeside og sociale medier, hvor det annonceres.

Standby-plads

Hvis diakoni og socialpædagogik er drømmeuddannelsen, men du ligger lige på vippen i forhold til adgangskriterierne, kan det give mening at søge om en standbyplads samtidig med, at du søger om optagelse.

Det betyder, at du kommer på venteliste til at blive optaget, hvis nogen skulle takke ned eller falde fra. Og sker det ikke, er du garanteret en plads på uddannelsen i den efterfølgende optagelsesrunde.

Merit

Har du tidligere bestået dele af en videregående uddannelse, bliver det automatisk vurderet, om du skal tildeles merit for disse og indskrives på et senere modul af uddannelsen.

Du har også mulighed for selv at søge om merit på baggrund af fx relevant erhvervserfaring.

Studiemiljø

Et etisk dilemma, der bliver udfoldet og udbygget over en nyopfyldt kaffekop. En kniv, der gavmildt fordeler smør ud over en nybagt bolle. Ord, der dissekerer og diskuterer en teoritekst. Gennemarbejdede gruppeoplæg og glinsende ler på en drejebænk. Klaverklang og korsang. Brætspil og bålstunder. Innovative projekter og idéer, der bliver til virkelighed. Dagligdagen på diakoni og socialpædagogik rummer det hele og mere til.

Uanset om du – som godt en tredjedel af de studerende – bor på skolens kollegium eller ej, er højskolekulturen en integreret del af studielivet på diakoni og socialpædagogik. Det vil du opleve i form af tilbud om morgensang, “mandagsklang”, fælles formiddagskaffe og frokost, små rengørings- og køkkentjanser, løbe- og strikkeklub, kor og kreative valgfag, temadage, caféeftermiddage, studieture, sommerfest, juleklip, afgangsrevy og meget andet.

Vi lægger vægt på, at både ansatte og studerende er fælles om at skabe og bevare den kultur og de værdier, skolen bygger på.

En gruppe glade socialpædagog studerende tager et fællesbillede til Diakonhøjskolens sommerfest.

Faciliteter

Som studerende på diakoni og socialpædagogik kan du frit benytte dig af:

 • Krea-værkstedet, hvor du kan udfolde dig i keramik og andre kreative sysler.
 • Musiklokalet med klaver, keyboard, akustiske og elektriske guitarer, trommesæt og meget andet.
 • Udendørsarealerne, hvor du kan spille fodbold og beachvolley, hygge omkring bålet ved shelterpladsen eller få noget til at gro i væksthuset.
 • Et lille internt fagbibliotek og diverse aviser og tidsskrifter.

Man har som studerende på diakoni og socialpædagogik også adgang til faciliteterne på VIA University College, Campus C, blandt andet bibliotek, MakerSpace og grupperum – se mere her.

Studerende som læser til socialpædagog drejer ler i keramikundervisning som del af uddannelsen.
To glade kvinder, der læser til socialpædagog, til fest på Diakonhøjskolen, iført festligt tøj.

Festudvalget

Festudvalget medvirker ved de mange traditionsbundne festligheder og fejringer i årets løb, herunder semesterstarts- og dimissionsfesterne, den sjove sommerfest kombineret med sportsdyst og den hyggelige adventsmarkering.

Derudover tager udvalget selv initiativ til diverse fester, fx  til halloween og fastelavn.

De Studerendes Råd

De studerendes Råd (DSR) er Diakonhøjskolens studenterpolitiske forening, som i høj grad er med til at bidrage til et godt studiemiljø. Repræsentanter fra DSR sidder både med i Diakonhøjskolens bestyrelse og uddannelsesudvalg og sikrer således, at de studerendes interesser og holdninger til, hvordan vi skal drive skole og uddannelse, bliver hørt. Derudover planlægger og koordinerer DSR diverse studie- og fritidsaktiviteter for medstuderende.

Medlemmerne af DSR vælges blandt de studerende på hvert modul.

Socialpædagogstuderende i de studerendes råd diskuterer sammen i en gruppe.

Følg os på Instagram
@diakonhojskolen

Praktik

Du skal i praktik tre gange i løbet af din uddannelse på Diakonhøjskolen. Som studerende hos os er du garanteret praktikpladser på godkendte praktiksteder inden for diakoni og socialpædagogik, hvor du kvalificerer dig til arbejdet som socialdiakon.

Din første praktik ligger på modul 3, varer 10 uger og er en børn- og ungepraktik inden for det man kalder “almenområdet” – det vil sige dagtilbud og SFO. Her kommer du til at arbejde med den pædagogiske relation, og du modtager SU i praktikken.

De to andre praktikker er inden for social-/specialområdet. De varer begge seks måneder og ligger henholdsvis på modul 6 og 9. Specialpraktikkerne er lønnede praktikker (læs mere under økonomi og SU), medmindre du vælger en udlandspraktik, hvor man som regel tager sin SU med.

Mens du er i praktik, har du en arbejdsuge på gennemsnitligt 32,5 timer på dit praktiksted. Før, under og efter praktikken er der desuden praktikrelateret undervisning i form af praktikværksteder, studiedage og temadage på Diakonhøjskolen.

Til hvert praktikforløb får du tilknyttet en praktiklærer fra Diakonhøjskolen samt en praktikvejleder fra praktikstedet.

Socialpædagogstuderende i praktik spiller Uno og smiler i en hyggelig stue.

Praktik i udlandet

Det er muligt at tage én af de lange praktikker i udlandet. En udlandspraktik kan fx være socialt arbejde i Sydafrika, Filippinerne eller New Zealand eller på et børnehjem eller i en daginstitution i Grønland eller på Færøerne. Diakonhøjskolen har praktikaftaler med organisationer og institutioner i en lang række lande.

TIL PRAKTIKPARTNERE

Praktikportalen og praktikpjece

Praktikportalen (www.ucpraktikportal.dk) er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser under De Danske Professionshøjskoler, hvor praktikforløb er en del af uddannelsen. Portalen håndterer næsten alt vedrørende praktik i uddannelsen. Derfor er det også et krav, at praktikinstitutionen har adgang til portalen. Oprettelse i Praktikportalen kan ske ved henvendelse til Diakonhøjskolens praktiksekretær, eller ved at man oprettes af sin kollega.

Diakonhøjskolen har udarbejdet en praktikpjece, som henvender sig til studerende, praktiklærere og praktikvejledere, og er tænkt som en opslagsbog, der støtter samarbejdet mellem de tre involverede parter. I praktikpjecen findes der en beskrivelse af de forventninger og krav, der stilles til de tre parter.

Økonomi og SU

Som studerende på Diakonhøjskolen skal du regne med løbende udgifter til lærebøger, materialer, ekskursioner, studieture, fester med videre – men fortvivl ej: Diakonuddannelsen er SU-berettiget, og du modtager praktikløn i både dit andet og tredje praktikforløb. Som studerende på Diakonhøjskolen kan du desuden søge om at bo billigt på skolens kollegium, med et gyldigt studiekort har du adgang til en lang række studierabatter, og du kan vælge at supplere din SU med et studiejob.

 

Løn under praktik

Som studerende på diakoni og socialpædagogik modtager du praktikløn under dit andet og tredje praktikforløb. Det konkrete beløb afhænger af, hvilket af de to praktikforløb du er på, og hvilken overenskomst dit praktiksted hører ind under.

Du kan finde information om praktiklønnen via PLS (Pædagogstuderendes Landssammenslutning).

Hvis din praktikplads ligger mere end 12 kilometer fra dit hjem, er du desuden berettiget til kørselsfradrag/befordringsgodtgørelse.

 

Studierabatter

Med et gyldigt studiekort kan du opnå studierabatter en lang række af steder – fx i teatre, på museer osv. Studiekortet udstedes af VIA University College og bestilles på MitVia, som du får adgang til, når du er optaget på diakoni og socialpædagogik.

Som studerende på en SU-berettiget videregående uddannelser kan du desuden få rabat på rejser mellem dit hjem og dit uddannelsessted ved anskaffelse af et Ungdomskort. Læs om betingelserne her.

SU-vejledning

Du finder al relevant information om SU, SU-lån, handicaptillæg med mere på SU-styrelsens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål vedrørende SU, skal du kontakte VIAs SU-vejledere på 8755 1045 indenfor deres telefontid, som er mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-12.

Du kan desuden skrive til dem via en digital formular:

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtte, der skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse. Hvis du fx har dysleksi (er ordblind), har en psykisk eller neurologisk funktionsnedsættelse, et høre-, syns- eller bevægelseshandicap eller er kronisk eller alvorligt syg, er det politisk besluttet, at du som studerende på en videregående uddannelse er berettiget til specialpædagogisk støtte. Det gælder selvfølgelig også på diakoni og socialpædagogik.

 

Handicaptillæg

Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og går på en videregående uddannelse, kan du søge om at få et tillæg til din SU. Betingelsen er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige begrænsninger i din evne til at have erhvervsarbejde ved siden af din uddannelse – altså have studiejob. Tillægget kompenserer for den manglende mulighed for at have en indtægt ved siden af SU.

Kontakt SPS-vejleder

Har du brug for en eller anden form for SPS-støtte under din uddannelse? Så skal du kontakte en af vores SPS-vejledere, så snart du har fået besked om optagelse, så vi kan komme i gang med en ansøgning om støtte.

DYSLEKSI

Kirsti Lindequist-Sørensen
kili@via.dk
8755 3491

FUNKTIONSNEDSÆTTELSE

Michael Nordmark Hansen
mnh@diakonhojskolen.dk
4172 8614

Job og videreuddannelse

Socialdiakoner er efterspurgt arbejdskraft i institutioner, der arbejder med mennesker i udsatte livssituationer. Derudover kan du søge beskæftigelse inden for det almene pædagogiske område. Langt de fleste socialdiakoner har fundet arbejde inden for kort tid efter endt uddannelse. Nogle vælger at læse videre.

Som færdiguddannet socialdiakon vil du være kvalificeret til at arbejde inden for:

 • Børn og unge med særlige behov eller i udsatte livssituationer – i specialklasser, døgninstitutioner, aktivitetstilbud.
 • Mennesker med fysiske udfordringer – på bo- og behandlingssteder, aktivitetstilbud.
 • Mennesker med psykiske udfordringer – på behandlingssteder, hospitaler, i psykiatrien og aktivitetstilbud.
 • Mennesker med sociale udfordringer – på behandlingshjem for forskellige former for misbrug, herberger, varmestuer, caféer.

Socialdiakoner kan desuden søge de samme jobs som andre pædagoger – altså jobs indenfor almenområdet, det vil sige daginstitutioner, skoler, SFO’er, klubber osv. Uddannelsen er anerkendt af fagforeningerne BUPL og SL.

Derudover har du med en professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik adgang til at søge optagelse på flere forskellige kandidatuddannelser – blandt andet på DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse).

Færdiguddannet socialpædagog lytter opmærksomt til afslutning på Diakonhøjskolen

Studieordninger, kvalitet og evaluering

Nedenfor finder du dokumenter, der beskriver, hvordan vi løbende evaluerer og udvikler kvaliteten af uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik.

Du kan også læse en række rapporter, der viser, hvordan uddannelsen klarer sig i nationale undersøgelser af tilfredshed blandt studerende med både undervisning og undervisningsmiljø, samt i hvor høj grad vores dimittender finder beskæftigelse.

Find nuværende og tidligere studieordninger her – fx til brug for ansøgning om optagelse på kandidatuddannelser: